13/10/19

A UNIDADE DA ARTE ROMÁNICA


A partir do s. XI cando os pobos invasores son culturalmente asimilados e os musulmáns detidos, entramos nunha etapa máis estable
O románico é o primeiro estilo común da Europa Occidental e cristián, aínda que con particularidades rexionais, que se corresponde coa sociedade feudal e a Alta Idade Media.
Recibe este nome polas súas similitudes coa arte romana, sen embargo asimila influencias dos estilos anteriores, desde as romanas pasando polas bizantinas ata as islámicas.
Nace en Francia no ambiente carolinxio Está ao servizo da Igrexa
Determinantes históricos:
 • a espiritualidade da época marcada polo milenarismo. Crenza xeneralizada do fin do mundo no ano 1000 (ou no 1033 = morte de Cristo). Manifestase na conciencia de culpa pero acompañada do perdón, seguido dun sentimento pietista (agradecemento)
 • a consolidación do feudalismo: arte aristocrática con castelos de pedra a partir do s. X
 • o desenvolvemento monástico (reforma beneditina de Cluny no s. X) e a súa rápida difusión (en España)
 • o culto das reliquias e as peregrinacións: Xerusalén, Roma e Santiago
 • as Cruzadas


ARQUITECTURA

Construcións:
 • Relixiosas: igrexas, igrexas de peregrinación, mosteiros
 • Civís: palacios urbanos e castelos
A principal innovación será a concepción espacial
Carácter monumental e perdurable con sólidos volumes definidos por liñas simples: curvas e rectas que marcan claramente os seus límites espaciais. Esta solidez recorda unha fortaleza Métrica precisa que favorece a impresión dun todo organizado
Autoría: cuadrillas itinerantes dirixidas por un mestre de obra (marcas), inclúe canteiros, escultores,.. Traballan por encargo pero conforman escolas con trazos propios. Non existe o concepto de artista, a arte é simplemente o traballo ben feito

FRANCIA
Heteroxeneidade con peculiaridades locais
Influencias bizantinas (bóvedas bulbosas e tellados de escamas - Nosa Señora de Poitiers) e lombardas

ALEMAÑA
Dobres elementos: dúas ábsidas, dous transeptos.
Desenvolvemento vertical e multiplicación de torres

ITALIA
Separación dos elementos (basílica, baptisterio, torre)
Decoración con mármores, non hai escultura
Arquerías abertas, bandas lombardas

ESPAÑA
Chega tardiamente, 2ª metade do XI, desde Francia e Lombardía a través do Camiño de Santiago
Rompe a evolución da arte autóctona, se ben se manteñen as súas influencias (visigoda, asturiana, mozárabe e, incluso, islámica)
Non se pode falar dun "románico español"
Hai tres momentos cronolóxicos, con diferencias rexionais:
 • Primeiro románico. 1ª metade s. XI. 
  Iniciase en Cataluña: pequenas igrexas de carácter rústico e influencia lombarda
 • Difusión, s.XII
  Catedral de Lugo, Palacio Xelmírez en Santiago,  Catedral de Zamora
  Mosteiros cistercienses: Poblet, Oia, Meira

PLANTAS, 3-5 naves

Basilical por influencia romana

De cruz latina, cruceiro destacado ou non

Raramente centralizadas, por influencia bizantina e mozárabe
PARTES
FACHADA e NAVES TRANSEPTO e CRUCEIRO CABECEIRA
Fachada entre torres
A portada reflicte a estructura interna
Ás veces precedida por pórtico e con portadas nos brazos do transepto

Transepto -nave transversal- desenvolvido para simbolizar a cruz, ás veces engade absidiolas
O cruceiro destacado en altura polo abovedamento
Ábsidas semicirculares
Nas de peregrinación inclúe a cripta, un deambulatorio ou xirola e absidiolas
ALZADO
MUROS CONTRAFORTES VANOS
Cantería e cachotería; ladrillo no románico mudéxar; groso e con robustos cimentos (para soportar as bóvedas), macizo.
Contrafortes para contrarrestar os empuxes das bóvedas.

De pouca luz (seteiras), abucinados, encadrados en arquivoltas e columnas. Domina o macizo sobre o vano
PORTADAS SOPORTES ARCOS
Evoca a idea clásica de arco de triunfo. Arquivoltas e abucinamento. Ás veces parteluz ou mainel.Xambas e tímpano, se hai, decorados
Piar románico (núcleo cadrado/rectangular + semicolumnas adosadas). Apean nel os arcos faixóns e formeiros. Nos claustros e exteriores, columna de fuste liso ou estriado. Tamén columna con esculturas adosada
Gran variedade de capiteis

De medio punto a miúdo dobrados
CIBORIOS TRIBUNAS HORIZONTALIDADE

Elevado sobre o cruceiro, ás veces con lanterna

Sobre as naves laterais nas igrexas de peregrinación
ABOVEDAMENTO

Bóvedas de canón con arcos faixóns, especialmente na nave central e no transepto

De aresta por tramos cadrados nas naves laterais e na xirola
Cúpulas ou bóvedas semiesféricas no cruceiro

De arcos cruzados nos ciborios


De cuarto de esfera nas ábsidas
De cuarto de canón nas tribunas
ELEM. ORNAMENTAIS
Axedrezado ou taqueado jaqués
Bandas e arquiños lombardos
Baquetóns
Arquerías cegas
Dentes de serra
Cestería

Bolas
Canzorros baixo as cornixas dos aleiros Pintura mural ó frescoESCULTURA

A escultura quedara desconectada da tradición clásica, os precedentes son as mostras prerrománicas de pequenas dimensións
Carácter simbólico pois ademais de ornamento ha de instruír
Integrada na arquitectura e adaptada a ela, por iso predomina o relevo e escasea o vulto redondo
¿ONDE?
Tímpanos
Arquivoltas
Xambas
Parteluz
Capiteis
Impostas
Frisos
Canzorros
Frontais de altar
TEMAS
Apocalipse (Xuízo Final, anciáns,...)
Pantocrátor e Tetramorfos
Vidas de Cristo e da Virxe
Crismón
Xeométricos, vexetais,
Bestiarios
Asuntos profanos

Vulto redondo
Recupérase pero segue a ser escaso
En madeira, marfil ou metal
 • Cristo crucificado -Maiestas Domini-. Vivo (ollos abertos) e impasible porque triunfa sobre a morte, con catro cravos: Crucifixo de don Fernando e dona Sancha; Maxestade de Batlló
Snow
Forest
Mountains
Mountains
Forest

 • A Virxe coma trono do Salvador e mediadora entre os homes e Deus (Maiestas Mariae)
O culto mariano desenvolvese a partir do XII. Sentada de fronte
Sostendo o Neno que bendice coa man dereita mentres na esquerda porta un libro ou bola; coma un trono (Virxe, Trono de Sabedoría), sen comunicación entre eles; incluso sen chegar a tocarse; frontalidade, simetría, rixidez de xesto e actitudes, expresión grave
Desde mediados do XII, figuras máis  humanizadas, a Virxe posa a man no ombreiro do Neno que se despraza a unha perna


Relevo
Didáctica, arte conceptual
Definida como Biblia pauperum
Non procura a beleza, só importa a mensaxe
Lei do marco; simetría radial ou axial, é a orde divina; tamaño xerárquico
Destaca a cabeza (ollos ) e mans; horror vacui; pregas xeometrizadas ocultan as anatomías
Antinaturalista, formas hieráticas, frontais, sen perspectiva nin proporción; policromía

PINTURA

Recupera a importancia perdida polo dominio dos mosaicos nos séculos precedentes e pola incapacidade económica de sufragar os custos dos traballos escultóricos (pintar é máis económico)
Técnica: fresco nos muros con retoques ó temple; temple sobre táboa para retablos e  frontais de altares (frontal de Ix)
Aparece en muros, bóvedas, ábsidas, adaptándose ó marco
A súa finalidade tamén é a de instruír e exaltar a piedade dos fieis Influencia bizantina
Evita o naturalismo, posto que o importante é a vida espiritual.
Trazos similares ós dos relevos: subordinada á arquitectura
A pintura non ha de representar a natureza senón o espírito, polo que non se rexe polas leis da visión

  © Blogger template 'Solitude' by Ourblogtemplates.com 2008

Subir